☘☘ با درود ☘☘ به مراقبین عزیز و فرهیخنگان کافه سلامت

دمانس یا فرسایش مغز چه نوع بیماری است؟
فرق بیماری آلزایمر با دمانس چیست؟
فرسایش مغز یا دمانس چگونه آغاز شده و چگونه پیشرفت می نماید؟
دلایل بیراهه رفتن ما در انتخاب واژگان فارسی معادل دمانس کدامند؟
گزینش واژگان جایگزین بیماری ها باید تابع چه اصولی باشد؟

در دنباله مطالب مربوط به ماه سپتامبر، ماه آگاهی رسانی در باره آلزایمر و دمانس، مقاله جدیدی در وبلاگ دردآشنا پست کردم. پاسخ پرسشهای فوق را در آنجا خواهید یافت:

http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/