در صورت داشتن پرسش در زمینه مشکلات مفاصل و استخوان آن را به صورت یک موضوع جدید یا ادامه موضوع قبلی وارد کنید. لطفاً از ایجاد موضوعات تکراری خودداری فرمایید.
با تشکر