ورود جناب آقای دکتر رضا صالحی با سابقه چندین ساله در زمینه ترک اعتیاد به عنوان مشاور در زمینه ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد خوش آمد می گوییم. از این پس می توانیم از تجربیات و علم ایشان در این زمینه بهره ببریم.