به نظر شما در صورت بروز سکته مغزی در یک فرد تا چه مدت بعد از آن امکان بهتر شدن به کمک درمان وجود دارد؟